حمایت میکنیم

حمایت کردن یک افتخار نیست، یک وظیفه است !

سامانه مکس نامبر ۲۰ درصد فروش هر محصول را به خیریه ها کمک میکند

چگونه؟

برای مثال اگر امروز در سایت مکس نامبر ۱۰۰ هزار تومان از فروش سود داشته باشیم، بدون هیچ چشم داشتی ۲۰ هزار آن را به موسسه های خیریه کمک خواهیم کرد.

در حال حاظر بیشترین کمک ها به موسسه محک و حکمت خواهد شد

اما شما بعد از خرید میتوانید ایمیل خود را بدهید و خودتان انتخاب کنید که به کدام موسسه حمایت شود !

تمامی حقوق متعلق به سایت مکس نامبر می باشد.